EvalueringBilde fra filmen LA STÅ!


"Vi får vite hva som har skjedd og da spør vi ikke, for vi tror vi vet hvordan barna har det"
- Barnevernsarbeider før opplæring
"Jeg brukte metoden i samtaler med barn jeg har snakket med før. For første gang fortalte de hva de egentlig hadde opplevd"
- Barnevernsarbeider etter opplæring i DCM
Evaluering av opplæringsprogrammet Barnesamtalen i barnevernet

Oslo kommune 2011-2012

Deltagere som har gjennomført kompetanseprogrammet rapporterer om at Den Dialogiske Samtalemetoden, DCM, har stor nytteverdi i samtaler med barn som lever i komplekse og vanskelige livssituasjoner. De opplever at det er et konkret og anvendelig verktøy som hjelper dem i møte med de utsatte barna, og som bidrar til at de blir tryggere voksne i møtet med barnet. Effekten av de tilegnede kommunikasjonsferdighetene kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:

Styrket barneperspektiv

Bedre forberedelse av samtaler ved tydeliggjøring av hensikt og mål for samtalen

Økt bevissthet om bruk av fremmende kommunikasjonsprinsipper

Høy grad av tilegnelse av faser og kriterier innenfor DCMs samtalestruktur

Når temaet for samtalen introduseres for barnet gjøres dette på en tydeligere og mer begripelig måte

Barna forteller mer og med flere detaljer om sin opplevde virkelighet, noe som gir barnevernsarbeiderne et bedre grunnlag for å iverksette riktigere og bedre tiltak for å bedre barnets situasjonErfaringer fra tidligere kursdeltakere:

Metoden gir meg økt bevissthet på hvordan jeg snakker med barn

Metoden gjør meg tryggere i å snakke om det vanskelige

Jeg snakker mer med barn enn før

En barnesamtale kan endre videre saksgang, saken blir ikke henlagt likevel

Nå er hensikten med samtalen tydeligere, har erfart at forberedelse er viktig

Når jeg bruker denne metoden får jeg mye mer detaljert informasjon fra barna, også fra de jeg har snakket med tidligere

Barnets stemme er mer synlig i dokumentene/saken og i drøftingene rundt barnets omsorgssituasjon, og viktig for dokumentasjon i Fylkesnemda

Når jeg snakker med barn på denne måten så trenger jeg ikke å ha så mange møter med foreldre og andre

Metoden fungerer godt i alle typer samtaler, også med voksne

Jeg opplever at jeg får helt annen informasjon, særlig i undersøkelser. Jeg får raskere satt i gang tiltak. Det er tidsbesparende for meg og ikke minst for barnet

Samtaler med barn eller egne samtalerekker med barn, brukes i større grad som tiltak

Jeg avdekker mer, men det finnes ikke tiltak. Dette er et etisk dilemma fordi barn settes på vent