Kari Trøften Gamst

Jeg er dr. polit. og cand. ped. spes med mange års erfaring fra forebyggende arbeid og rådgivningsarbeid i PPT, barnehage/skole og barnepsykiatri. Min forskningsinnsats har et gjennomgående barneperspektiv som rommer innovative og praksisnære forskningsprosjekter for Redd Barna (1993) og for Justisdepartementet (1997) med fokus på barn som informanter. Doktoravhandlingen ved UIO (2004) viser nye innsikter og fremgangsmåter i kommuniksjon med barn i dommeravhør gjennom utvikling av Den Dialogiske Samtalemetoden DCM. Denne metoden anvendes av politiet i Norge i dag. Jeg har deltatt i oppbyggingen av etterutdanningen i “Kommunikasjon med barn i dommeravhør” ved Politihøgskolen i Oslo, der jeg også underviser. Utdanningen gir 15 studiepoeng. I en veksling mellom praksisnær forskning basert på samtaler med barn i reelle situasjoner, og implementering av kompetanseprogrammer, har jeg gjennom et nært samarbeid med barnevernsarbeidere, prøvd ut og videreutviklet metoden til de spesifikke kravene til samtaler med barn i barnevernet.

I dag driver jeg opplæring-og kursvirksomhet til et bredt faglig udannings-og praksisfelt. Jeg underviser og er veileder og sensor for masterstudenter på UIO, og gjør ulike sakkyndighetsoppdrag for retten.

Å bygge opp et kompetanseprogram bestående av Fagnettverket Barnesamtalen, DCM, med så engasjerte og kompetente barnevernsarbeidere, har vært veldig inspirerende og meningsfylt i mitt målrettede arbeid om å spre min kunnskap bredt ut til det barnevernsfaglige praksisfeltet. Det er faglig og personlig utrolig fint å oppleve hvordan barnevernsarbeiderne får et metodisk profesjonelt arbeidsverktøy som fører til at barn i større grad blir sett og hørt og tatt på alvor.

Gå tilbake...