Kristine Berbom

Jeg er utdannet sosionom (fra Diakonhjemmets sosialhøyskole 1995) og har grunnfag i Spesialpedagogikk og Kristendom. I tillegg har jeg videreutdanning i Tverrfaglig samarbeid (TaKt). Jeg arbeider i dag som fagkoordinator ved Ullern Barneverntjeneste i Oslo kommune. Jeg har erfaring som saksbehandler på barnevern, sosialkontor/NAV og innenfor tjenester for funksjonshemmede. Jeg har også erfaring som miljøarbeider for funksjonshemmede og prosjekterfaring (Koordinering av tjenester/Individuell plan og i forhold til arbeid med risikoutsatte barn og unge). Jeg er FO-godkjent veileder.

Jeg fikk opplæring i barnesamtalen, DCM i 2011/2012 og ble veileder våren 2013. Jeg er med og lærer opp ansatte i Oslo kommune (BFE), både med veiledning av enkelte ansatte, ved å holde forelesninger om metoden og ved å veilede de som skal bli veiledere.

Jeg liker godt metodikken i barnesamtalen, DCM. Den gir god struktur på samtalene vi har med barna i barneverntjenesten. Den gjør oss tryggere og hjelper oss til å bruke den kunnskapen vi har om hva som er viktig når vi snakker med barn. Jeg opplever at metoden gjør at vi blir tydelige overfor barna i forhold til hva vi skal snakke med de om om og hvorfor. På denne måten legger vi til rette for at barnas stemmer skal komme frem og barna får økt medvirkning.

Gå tilbake...