KursprogrammetBilde fra filmen Barnesamtalen i barnevernet - Jonas forteller


Hvordan foregår opplæringen?
I tråd med nyere effektstudier av tilegnelse av kommunikasjonskompetanse med barn, skjer læring gjennom utvikling og endring i en prosess, heller enn som en enkelt situasjon. Programmet legger derfor opp til en opplæring, veiledning og oppfølging over ca. ¾ år, nært knyttet til den daglige arbeidssituasjonen ved barnevernskontoret.Hva fører opplæringen til?
Å samtale med barn etter den Dialogiske Samtalemetoden, DCM, gjør at barn og unge forteller oftere og tidligere mer detaljert om alvorlige forhold de lever under. Barnets behov blir mer synlig tidlig i arbeidet. Det igjen fører til bedre forståelse for barnets situasjon, og et bedre grunnlag for å iverksette riktigere hjelpetiltak for barnet.

Et økt og utvidet barneperspektiv fører til nye måter å forstå og tolke barnevernsfaglig kunnskap om barn på.

Barn er kompetente informanter når de blir møtt av kompetente fagpersoner. Barn kan gi opplysninger om hvordan de har det, som vi ikke kan få på annen måte.

Opplæringen består av et bredt utprøvd opplærings-og veiledningsprogram ved et lett tilgjengelig undervisningsmateriell. Aktuelle temaer er:

Barneperspektivet, Hvorfor er barnesamtaler i barnevernet viktig?

Dialogisk kommunikasjonsteoretisk forståelse

Relasjonell utviklingspsykologi/barns kognitive utvikling

Barns minne og minneprosesser

Barns pålitelighet og påvirkelighet

Traumeforståelse

Etikk og barn som informanter

Metodisk gjennomgang av barnesamtalen


Hovedvekten ligger på den metodiske gjennomgangen.

Opplæringsprogrammet vil gå over en tidsperiode som strekker seg over ¾ år og har:

6 plenumssamlinger som består av:

4 hele dager og to halvdagssamlinger (oppstart og avslutning).

2 dager med kommunikasjonstrening.

· Skriftlig individuell veiledning av egne barnesamtaler

· Egentrening med kollegaveiledning

· LitteraturstudierFølgende instruksjonsfilmer inngår i opplæringen:
  Barnesamtalen i barnevernet - Jonas forteller

  Gamst, Cynergi og BFE.


  Fredag ettermiddag

  Atomfilm


  Hjemme verst

  Cynergi & NKVTS


  LA STÅ

  Cynergi og Redd Barna


  Se min kjole - Oda i dommeravhør

  Cynergi